Intern Reglement vzw Joggingclub Oosterzele


Werkende leden (bestuursorgaan) als de toegetreden leden verklaren zich bij aansluiting akkoord met het intern reglement zoals op deze website is gepubliceerd.

Iedere wijziging van het reglement zal aan de clubleden kenbaar gemaakt worden.

Download hier het

------ Uitreksel ------

1.Doelstelling van een intern reglement

Dit intern reglement is bedoeld om de clubleden van vzw joggingclub Oosterzele te informeren over de gewoonten en gebruiken binnen de club. De essentiëleeigenschappen van de clubwerking worden hierin naar voor gebracht. Het geeft de club en het bestuursorgaan de kans de clubleden te wijzen op het gewenste gedrag binnen de club.


2.Bestuurswerking –bestuursvergadering

2.1.Algemene taken van het bestuursorgaan

 • Vertegenwoordigen van de club naar buiten toe.
 • Zorgen voor de dagelijkse werking van de club.
 • Zorgen voor communicatie naar de clubleden toe.

2.2.Taak voorzitter

 • De voorzitter stelt de agenda op voor de vergadering en leidt de besprekingen.
 • Hij /zij zorgt voor interne communicatie op:

           -trainingen en wedstrijden

           –nevenactiviteiten

           –bijeenkomsten en vergaderingen.

 • Hij/zij neemt deel aan de diverse bestuursvergaderingen en de algemene vergadering.
 • Hij/zij neemt wanneer mogelijk deel aan nevenactiviteiten.

2.3.Taak secretaris

 • Hij/zij staat in voor de ledenadministratie - correspondentie - verzekeringen enz.
 • Hij/zij neemt deel aan de diverse bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.
 • Hij/zij neemt wanneer mogelijk deel aan nevenactiviteiten.

2.4.Taak penningmeester

 • Hij/zij beheert de inkomsten en de uitgaven van de algemene clubwerking - doet de controle van de betaling van de lidgelden - zorgt voor de bijsturing en doet nazicht van de rekeningen.
 • Hij/zij staat in voor het afhalen van gelden van de clubrekening. De voorzitter , secretaris en penningmeester hebben een volmacht op de clubrekening.
 • Hij/zij neemt deel aan de diverse bestuursvergaderingen en de algemene vergadering.
 • Hij/zij neemt wanneer mogelijk deel aan nevenactiviteiten.
 • Hij/zij rapporteert regelmatig m.b.t. de clubbegroting t.o.v het bestuur.


2.5.Taak bestuursleden

 • Hij/zij staat de voorzitter, secretaris en penningmeester bij in hun dagelijkse taken.
 • Hij/zij maakt bij afwezigheid van de secretaris het verslag van de vergadering op en bezorgt het aan de voorzitter , die het na goedkeuring aan het bestuursorgaan bezorgt.
 • Hij/zij vangt zowel de positieve als negatieve kritieken op en speelt ze door naar het bestuursorgaan.
 • Hij/zij neemt deel aan de diverse bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.
 • Hij/zij neemt wanneer mogelijk deel aan nevenactiviteiten.De vertegenwoordiger van de sportadviesraad moet aanwezig zijn op de algemenevergadering van deze raad of dient vervangen te worden door zijn plaatsvervanger of bij wijze van volmacht aan een ander persoon.

2.6.Bestuursvergadering

Om de goede werking van de club te verzekeren wordt vooropgesteld dat er op regelmatige 

basis een bestuursvergadering wordt georganiseerd.Een bestuurslid dat niet kan deelnemen

aan een vergadering dient dit aan de clubvoorzitter mede te delen.

Tijdens de vergadering wordt een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt getypt aan alle bestuursleden bezorgd. Het dient goedgekeurd te worden door alle bestuursleden tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.

Het bestuur verbindt er zich toe om jaarlijks minimaal 1 algemene vergadering te organiseren.


3.Herverkiezing van het bestuursorgaan

3.1.Het bestuur bestaat uit minimum 6 leden, zijnde een voorzitter , secretaris , penningmeester en 3 andere (werkende leden) maar met een maximum van 11 leden.

3.2.Kandidaturen voor het bestuursorgaan kunnen bij vacante plaatsen ingediend worden en door het huidig bestuursorgaan verkozen worden. De kandidatuur-bestuursleden moeten bij voorkeur 1 volledig jaar lid zijn van de club.


4.Aansluitingsprocedure

4.1.Lidgelden

Het loopseizoen begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De leden betalen ieder jaar 30€ inschrijvingsgeld.

In dit lidgeld is inbegrepen :

 • de aansluitkosten
 • verzekering
 • begeleide training

Een door de secretaris ingevuld formulier voor terugbetaling mutualiteit.

Vanaf 1 augustus betaalt een nieuw lid 20€ tot het einde van het seizoen.

Bij een gezinsaansluiting (leden met een zelfde adres) betaal je:

 • 30€ voor de 1epersoon
 • 20€ voor een tweede
 • 15€ voor een derde of meer.

Voorwaarden voor een familieabonnement zijn, op het zelfde adres wonen en tegelijkertijd inschrijven. Dit abonnement geldt niet voor start to run evenementen. Echter na het volgen van een start to run sessie kan er al dan niet aangesloten worden bij de club.

Het jaarlijks lidgeld wordt per overschrijving betaald na afgifte van een ondertekend aansluitingsformulier.

De club stort een deel van het lidgeld door aan SportaTeam.Elk lid ontvangt als bewijs een (digitale) lidkaart. De club beschikt over 8 dagen (na ontvangst lidgeld ) om een inschrijving aan de federatie door te geven.

4.2. Men kan aansluiten vanaf de leeftijd van 10 jaar

4.3 Administratie

Ieder jaar dient de ledenlijst aangepast te worden voor SportaTeam. Bij iedere jaarwisseling dienen de leden die zich voor het volgend jaar niet meer wensen aan te sluiten, geschrapt te worden.

4.4 De aangesloten leden verklaren zich akkoord met het intern reglement en worden verondersteld het gelezen te hebben en het na te zullen leven.

4.5 Het intern reglement wordt via de website ter kennis gebracht aan de aangesloten leden.

4.6 Nieuwe joggers mogen kosteloos 3 maal van de trainingen komen proeven op eigen risico om nadien te beslissen tot toetreding.


5.Verzekering

5.1 Alle leden zijn verzekerd bij SportaTeam. Een deel van het lidgeld dient om een verzekering tegen ongevallen af te sluiten.

5.2 Wanneer iemand zich kwetst op training meldt hij/zij dit aan een bestuurslid , die hem/haar de nodige formulieren zal bezorgen om naar de dokter of het ziekenhuis te gaan.Deze formulieren moeten binnen de 5 dagen na het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij zijn.Kwetst hij zich op een wedstrijd, dan wendt hij/zij zich tot de organisator om dit te melden. In principe is ieder organisator verzekerd tegen lichamelijke en materiele schade.Slechts vanaf de datum van aansluiting bij SportaTeam is hij/zij verzekerd.


6.Trainingen(loopsessies)

 • Start to Run : de trainingsessies zijn voorzien op maandag-en donderdagavond om 19u00.
 • Joggers : de trainingen zijn voorzien de 1e zondagmorgen van de maand om 9u30 en wekelijks op maandag-en donderdagavond om 19u00. (1e donderdag van april tot 2e donderdag van september om 19u30.

Trainingen starten stipt, wees dus op tijd.Uitzondering zijn : extreme weersomstandigheden zoals ijzel , onweer, kouder dan -10 graden of boven de 26 graden.

6.2. Het bestuursorgaan zorgt voor het parcours. De onderrichtingen van de begeleider moeten nageleefd worden. Hij begeleidt de groep lopers. Bij afwezigheid van de begeleider neemt een ouder clublid de leiding over. Luister aandachtig als je iets medegedeeld wordt.

6.3 Bij duisternis en in de wintermaanden wordt aanbevolen om voldoende gepaste (reflecterende of lichtgevende ) kledij te dragen wil men geen problemen kennen voor de verzekering.

6.4 Ieder lid kan na afloop van de training gratis gebruik maken van de kleedkamer met douches , behalve in juli en augustus.


7.Deelname aan wedstrijden

 • Verplaatsingen gebeuren met persoonlijk vervoeren bij voorkeur via car pooling.
 • Er wordt aanbevolen in clubuitrusting te lopen.


8.Bonus

De voorwaarden tot het bekomen van punten voor de bonus :-Aanwezigheid op een training op maandag, donderdag of zondag : 1 punt-Aanwezigheid op een ledenactiviteit (ontbijt-nieuwjaar-estafette, externe stratenloop) : 3 punten


toewijzing van de bonuspunten:

30+ bonuspunten levert een kortingsbon op van 25 euro, 50+ bonuspunten een bon van 40 euro, vrij te kiezen uit runners lab, decathlon of Colruyt.
Bons worden uitgerekt, bij voorkeur op de receptie van het nieuwe jaar.


9.Kleding

Er wordt door de club kledij voorzien die het clubembleem draagt. Er wodt gevraagd deze zo veel mogelijk te dragen , vooral op wedstrijdenen stratenlopen. Dit voor de uitstraling van de club en kenbaarmaking naar de buitenwereld.


10.Website

10.1 De website van onze club wordt gepubliceerd onder de domeinnaam

“joggingcluboosterzele”.

De kosten voor het behouden van die naam worden door de club gedekt.

10.2 Er wordt een verantwoordelijke webmaster aangesteld die de website regelmatig update. Voor de moment is dat Patrick DeVisscher.

10.3 De leden gaan akkoord dat de foto’s , genomen tijdens activiteiten van de club op de website worden geplaatst.

Voor foto’s die buiten activiteiten van de club zijn genomen moet men eerst de toestemming van betrokkenen krijgen.

Opmerkingen of rechtzettingen moeten gemeld worden aan de voorzitter , die dan passend gevolg zal geven.

10.4 Op de website zullen de doelstellingen van de club, de belangrijkste activiteiten , wedstrijden , bestuursleden , ev sponsors , foto’s worden vermeld.

10.5 Voorstellen van teksten of andere media voor publicatie op de website kunnen worden ingediend bij de webmaster, mits de inhoud wordt goedgekeurd door het bestuursorgaan.


11.Waarden van de clubSportiviteit

gezelligheid, recreatief, medisch verantwoord, met respect voor ieders niveau.

Het bestuursorgaan zetelt op vrijwille basis (geen verloning).

Positieve inzet en een bereidheid om zich in te zetten zijn de eigenschappen vban een goede loper. Er is geen plaats voor negatieve kritiek ten opzichte van de clubleden.

Problemen kunnen op een beleefde en passende wijze worden geformuleerd aan het bestuursorgaan.

Alcohol, drugs, doping, roken en huisdieren zijn verboden tijdens de training en de wedstrijden. Ook het gebruik van koptelefoons of oortjes wordt afgeraden met het oog op de verkeersveiligheid.

De club verbindt er zich toe de gegevens van de aangesloten leden bij te houden volgens de nieuwe wet op de privacy van 26 mei 2018 en houdt deze niet langer bij dan nodig geacht.